POLITYKA PRYWATNOŚCI strony www.ikholisticcoaching.com

I. Postanowienia ogólne

II. Cel i podstawy przetwarzania danych

III. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

IV. Okres przechowywania danych osobowych

V. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

VI. Profilowanie VII. Pliki „Cookies”

VIII. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument stanowi klauzulę informacyjną w myśl art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) dla osób (Klientów) korzystających z usług administratora danych.

2. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO) zbieranych za pośrednictwem Strony www.ikholisticcoaching.com jest Izabela Krawczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą iCoach Izabela Krawczyk z siedzibą przy ul. Karola Bohdanowicza 21/61, 02-127 Warszawa, NIP 125-134-87-87, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanymi dalej “Administratorem” i będącym jednocześnie Usługodawcą

3. Wszelkie pytania możesz kierować na adres e-mail: izabela@ikholisticcoaching.com

4. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

5. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora. Usługobiorca jest zobowiązany do podania danych osobowych, natomiast konsekwencją niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty Administratora.

6. Wyrazy lub zwroty pisane z dużej litery w treści niniejszej Polityki Prywatności należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie www.ikholisticcoaching.com.

II. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a) zawieranie i realizacja umów, których przedmiotem są usługi lub produkty oferowane przez Administratora danych na jego Stronie;

b) świadczenie drogą elektroniczną usług dostępnych na Stronie administratora danych, w tym umożliwienie składania zamówień za pomocą formularzy dostępnych na Stronie oraz utrzymywanie konta użytkownika Strony;

c) przesyłanie informacji marketingowych dotyczących oferty produktowej lub usługowej administratora danych;

d) badanie opinii na temat programów, usług i artykułów oferowanych przez administratora danych;

e) udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do administratora danych za pomocą formularzu kontaktu dostępnego na Stronie.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a) podejmowanie działań w celu zawarcia oraz realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) dla celów, o których w ust. 1 lit. a – b;

b) prawnie uzasadniony interes Administratora danych, a dodatkowo zgoda osoby, której dane dotyczą, jeżeli jest ona wymagana właściwymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. i f) RODO) dla celu, o którym mowa w ust. 1 lit. c;

c) prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. e-d.

III. ODBIORCY DANYCH. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być podmioty pośredniczące w dostawach lub realizujące dostawy do osób dokonujących zakupów produktów administratora danych oraz operatorzy płatności elektronicznych.

2. Administrator danych może przekazywać dane osobowe w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym w jego imieniu i na jego rzecz część zadań dotyczących przetwarzania danych osobowych m. in. biura rachunkowe, kancelarie prawne, dostawcy usług hostingowych.

3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu związany z terminem obowiązywania umowy, z której realizacją związane jest przetwarzanie danych, a w razie zakończenia realizacji umowy nie dłużej niż:

a) przez okres obowiązywania umowy zawartej z Usługobiorcą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż 10 lat;

b) przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości;

c) do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

V. UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

2. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. PROFILOWANIE

1. Dane osobowe uzyskane przez administratora danych mogą zostać przetwarzane w sposób automatyczny – w tym w formie profilowania. Profilowanie danych osobowych dokonywane przez Administratora danych polega na ocenie wybranych informacji o osobie, której dane dotyczą dla celów analizy i prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, w szczególności dla możliwości przekazywania osobie, której dane dotyczą spersonalizowanej oferty.

2. Automatyczne przetwarzanie danych dokonywane przez administratora danych nie rodzi dla osoby, której dane dotyczą żadnych skutków prawnych. Osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec zautomatyzowanego przetwarzania jej danych.

VII. PLIKI “COOKIES”

1. Strona Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na Stronie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. W ramach Strony stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”:

a. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Strony).

b. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

c. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Strony. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Strony przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Strony. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Strony.

4. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Strony www.ikholisticcoaching.com oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi z dniem 11.04.2019 roku

Pin It on Pinterest

Share This